Handvest voor Compassie

Van mens tot mens

Steeds opnieuw wordt een beroep op ons gedaan om iedereen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden. Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan ethische, spirituele en religieuze tradities.

Compassie betekent dat we ons inzetten voor de ander en de ander met respect behandelen. Dit betekent ook dat wij zowel in het openbare als in het privéleven moeten voorkomen dat we leed veroorzaken bij de ander. Door gewelddadig te handelen, door anderen uit te sluiten, door de kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen beschadigen wij onze samenleving. Indien we in staat zijn om uit te stijgen boven egoïsme, kunnen we politieke, dogmatische en religieuze grenzen beslechten en een vreedzame gemeenschap realiseren.

Wij roepen iedereen op om:

  • Compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen;
  • Stelling te nemen tegen elke vorm van discriminatie (onder andere op grond van geloof, ras, sekse of seksuele geaardheid) en tegen alle vormen van geweld;
  • Elkaar en met name jongeren op een correcte en respectvolle manier te informeren over andere tradities, godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen;
  • Erkenning van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren;
  • Hulp en ondersteuning te bieden aan hen die het niet op eigen kracht redden.

Wij verklaren hierbij dat Rotterdam een ‘Stad van Compassie’ is en nodigen anderen uit om samen met ons activiteiten te ontplooien, het handvest mede te ondertekenen om zo de stad mooier te maken.